Varför finns AkademikerKompetens?

varforI ett mycket nära och långsiktigt samarbete med ett antal ledande fackförbund inom akademikerområdet (Jusek, Civilekonomerna, Naturvetarna, DIK, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Veterinärförbund och Sveriges universitetslärare och forskare) har utbildningsprogrammet AkademikerKompetens skapats.

Bakgrunden till denna satsning återfinns i fackförbundens vilja till ett kraftfullt ansvarstagande också för medlemmarnas kunskapsutveckling inom områden som ligger utanför den egna professionen och som tyvärr har fått stryka på foten i den oändliga rad av kortsiktiga kostnadsbesparingar som karakteriserar dagens arbetsliv.

Genom AkademikerKompetens, som är en svensk innovation, finns nu ett sätt för medlemmar i aktuella förbunden att på ett synnerligen kostnadseffektivt sätt (utan avgift för vare sig egen eller arbetsgivarens del) få en möjlighet att kompetensutveckla sig regelbundet inom områden som är gemensamma för alla med akademisk examen oavsett profession och oaktat på vilken nivå i hierarkin man befinner sig. Självfallet är denna möjlighet öppen även för den som är mellan jobb och i vissa sammanhang även för studenter.

AkademikerKompetens program genomförs under en halvdag i såväl de stora städerna som regionalt och är synnerligen uppskattat av deltagarna.

Vid slutet av 2018 kommer 60 program att ha genomförts.

En av de bärande idéerna i AkademikerKompetens är att programmen skall vara en blandning av god teori och god praktik. Därför är ca hälften av föreläsarna/lärarna disputerade och hälften erfarna praktiker.

En annan bärande idé är en jämn könsfördelning vad gäller föreläsarna/lärarna när möjligt.

En tredje är en stark koppling till universitet och högskolor varför AkademikerKompetens många gånger genomförs i nära samarbete med universitet och högskolor på respektive plats och i lärosätets lokaler.

AkademikerKompetens arbetar nu dels för att ännu mer kunna bidra till att stärka såväl Sveriges som medlemmarnas konkurrenskraft, dels för att bli ännu bättre när det gäller att paketera utbildningen för att skapa förutsättningar för maximal inlärning och dels för att hitta de mest kvalificerade talarna/lärarna (här är ambitionen att med råge överträffa den nivå som upprätthålls vid IFL Executive Education vid Handelshögskolan).

AkademikerKompetens arbetar också målmedvetet med att försöka utöka antalet medverkande förbund till att omfatta samtliga Saco-förbund och samtidigt stärka interaktionen med de mest tongivande universiteten och högskolorna.

Väl mött på något av våra arrangemang!

Christina Mace och Håkan Hederstierna