Integritetspolicy

Integritetspolicy
Viktig information om insamling, behandling och användande av personuppgifter i samband med anmälan till AkademikerKompetens utbildningsprogram i enlighet med de nya dataskyddsreglerna inom EU – GDPR – som trädde i kraft den 25 maj 2018.

 Detta är viktigt att veta om Du deltar i AkademikerKompetens utbildningsprogram:

Som medlem
Detta är skrivet till Dig som är medlem i något av de åtta fackförbund inom Saco-sfären vars medlemmar – exklusivt – äger rätt att delta i något av de av AkademikerKompetens arrangerade utbildningsprogrammen.
Utbildningsprogrammen genomförs på 10 platser i Sverige under hösten 2018 av Mace Speakers och Trigram AB gemensamt under varumärket AkademikerKompetens.
Programmen presenteras på hemsidan AkademikerKompetens.se
Vilka de åtta fackförbunden är framgår av hemsidan.

Som gäst till medlem
Detta är också skrivit till Dig som inte är medlem i något av de åtta fackförbunden men som önskar delta i något av utbildningsprogrammen enligt ovan som gäst.
För att kvalificera Dig som gäst måste Du vara inbjuden av en medlem i något av fackförbunden vars medlemmar äger rätt att delta i AkademikerKompetens utbildningsprogram.

 1. Administration av utbildningsprogrammen
  Genom att på AkademikerKompetens hemsida anmäla Dig till något av AkademikerKompetens utbildningsprogram – i egenskap av medlem eller som gäst – samtycker Du till att de personuppgifter som Du lämnar i samband med Din anmälan – som enbart kan ske på AkademikerKompetens hemsida – används av AkademikerKompetens och då enbart för att administrera det specifika utbildningsprogram som Du anmäler Dig till.
  AkademikerKompetens har således inga andra syften än att arrangera utbildningsprogram för medlemmar och gäster till medlemmarna i de åtta fackförbunden.
 2. Den lagliga grunden
  Ditt samtycker är således den lagliga grunden för vår insamling och hantering av Dina personuppgifter. Detta samtycke kan vid varje givet tillfälle återkallas av Dig.
 3. Personuppgiftsansvariga
  Mace Speakers och Trigram AB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvariga för att Dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.
 4. Raderas automatiskt
  Genom att anmäla Dig har Du också samtyckt till att Dina uppgifter finns kvar i AkademikerKompetens anmälningsregister från anmälan fram till dess att det utbildningsprogram som Du har anmält Dig till har genomförts och att utvärderingarna av det utbildningsprogram som Du deltagit i har sammanställts av AkademikerKompetens.
  Härefter raderas Dina personuppgifter från AkademikerKompetens anmälningsregister automatiskt.
 5. Tillgång till personuppgifter
  Under tiden från Din anmälan och fram till dess att det utbildningsprogram – till vilket Du har anmält Dig till – har genomförts har förutom AkademikerKompetens också det fackförbund som Du är medlem i tillgång till Dina personuppgifter.
  Detta gäller också för Dig som är gäst.
  Det fackförbund som Din ”värd” tillhör har under den ovan beskrivna tidsperioden tillgång även till Dina personuppgifter.
 6. Deltagarlistor
  På basis av Dina personuppgifter upprättas också deltagarlistor – som omfattar såväl deltagare som gäster.
  Deltagarlistorna är tillgängliga för representanter från samtliga åtta fackförbund.
  Deltagarlistorna används för ”avprickning” av samtliga deltagare – medlemmar och gäster – i samband med utbildningsprogrammens genomförande och för statistiska syften.
  AkademikerKompetens sparar inga deltagarlistor utan dessa raderas automatiskt efter det att utbildningsprogrammen är genomförda.
 7. Utvärdering
  Utvärderingarna av respektive utbildningsprogram bygger på av deltagarna – medlemmar och gäster – lämnade kommentarer.
  Utvärderingarna eller de av deltagarna lämnade kommentarerna lagras inte hos AkademikerKompetens och tillställs de medverkande förbunden senast två veckor efter respektive programs genomförande.
  Senast två veckor efter respektive genomförande är således alla personuppgifter, deltagarlistor och utvärderingar raderade hos AkademikerKompetens.
 8. Ändra uppgifter mm
  Om Du önskar få besked om vilka uppgifter som behandlas om Dig, har Du rätt att kostnadsfritt, få information om detta till oss. Du har även rätt att begära ändring av felaktiga eller missvisande uppgifter. Sådan begäran kan självklart endas ske under tiden från Din anmälan och till dess utvärderingarna är gjorda för varje specifikt genomförande.

 

Vi hoppas att Du skall få stort utbyte av Ditt deltagande i AkademikerKompetens
Hör gärna av Dig med synpunkter eller om något är oklart.

Bästa hälsningar från oss på AkademikerKompetens
kontakt@akademikerkompetens.se